top of page
loveland_logo_rgb.png

LEVERINGSVOORWAARDEN:

LOVELAND Film & Photography
.

Hoge Hondstraat 87, 7413 CE DEVENTER


KvK: 08124715


 

 

Artikel 1 ALGEMEEN


I. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Loveland film & photography met een opdrachtgever sluit: offertes, opdrachten, diensten, overeenkomsten van (ver)koop en leveringen daaronder begrepen.

II. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt.

III. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Loveland film & photography van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Loveland film & photography zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentie beding bevatten.

 

Artikel 2 OFFERTES/TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

I. Alle offertes van Loveland film & photography, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Loveland film & photography kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldingsduur.

II. Eerst door schriftelijke bevestiging door Loveland film & photography een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand.

III. Loveland film & photography is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Loveland film & photography verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

IV. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

V.Loveland film & photography stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, draaidagen, postproductie, materiaalgebruik, en andere project gerelateerde zaken zoals huur van grip, huur (film) apparatuur etc. Loveland film & photography bepaalt deze kosten vooraf in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft of er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die niet in de offerte zijn meegenomen. Indien deze extra kosten niet meer bedragen dan 20% van het overeengekomen productiebudget dan wordt de opdrachtgever hiervan in kennis gesteld en worden deze kosten bovenop het in de offerte afgesproken bedrag in rekening gebracht. In alle andere gevallen is voordat de extra kosten gemaakt worden, eerst schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever vereist.

 

Artikel 3 REIS EN VERBLIJF

 

-Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. Deze worden apart toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij anders overeengekomen.

 

 

Artikel 4 MUZIEK

 

-Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechten organisatie Buma Stemra of aan rechthebbenden. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van de rechten wordt achteraf bepaald door stichting Buma Stemra en worden toegevoegd aan de eindfactuur.

 

 

Artikel 5 VOICE OVER

 

-Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 PRIJZEN

 

-Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

 

Artikel 7 BETALING/ INCASSO

 

1. Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de overeengekomen termijn(en).

2. Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig

heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever is vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

3. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Loveland op de opdrachtgever direct opeisbaar.

4. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Loveland in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom. 


 

 

Artikel 8 OVERMACHT

 

1. In geval van overmacht heeft Loveland film & photography het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Loveland film & photography niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Loveland film & photography als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interesten.

2. Indien Loveland film & photography bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Loveland gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Loveland film & photography toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Loveland voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door Loveland film & photography ingeschakelde derden voordoen.

4. Loveland film & photography heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

 

Artikel 9 LEVERING, RISICO EN TRANSPORT

 

1. De levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen, af Loveland film & photography door: terbeschikkingstelling van mediadragers (verzending per post), en/of door plaatsing van de eindproductie op internet (bijvoorbeeld Youtube (c) , Vimeo (c), en/of door het aanbieden van een download link, voorafgaande door een mondelinge, schriftelijke of e-mail mededeling van Loveland aan de opdrachtgever.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke is aan de levering mee te werken zal niettemin het risico van verlies en/of beschadiging van zaken op de opdrachtgever overgaan wanneer Loveland film & photography de zaken door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling ter beschikking van de opdrachtgever stelt. De zaken staan dan ter beschikking van de opdrachtgever voor diens rekening en risico. Loveland is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging tijdens of na het overzetten / versturen / downloaden van beeldmateriaal.

3. Het uitstellen van de levertijd zal in geen geval van invloed zijn op de verplichting de termijnen op de overeengekomen tijdstippen te betalen.

 

Artikel 10 LEVERINGSTERMIJN

 

1. Een door Loveland film & photography opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld.

2. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Loveland film & photography van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Loveland op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst. De opdrachtgever dient, teneinde het verzuim van Loveland film & photography in te laten treden, Loveland overeenkomstig de wijze van het Burgerlijk Wetboek schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

 

1. Loveland film & photography is, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit de (uitvoering van) de overeengekomen werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Loveland film & photography, waarbij voorwaardelijke opzet niet als opzet wordt aangemerkt. Loveland film & photography is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming is te wijten aan overmacht.

2. Loveland film & photography is, ook indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde Loveland, nimmer, noch jegens de opdrachtgever, noch jegens derden, aansprakelijk voor gevolgschade, vertragingsschade, schade in de vorm van gederfde winst, of immateriële schade.

3. Loveland film & photography is niet aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen termijnen.

 

 

Artikel 12 ONTBINDING

 

1. Loveland film & photography is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

• de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of

• de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

• na het sluiten van de overeenkomst Loveland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;

• de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of

• de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of

• de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of

• de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/ haar vermogen.

2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake een vergoeding van schade ter hoogte van 30% van het overeengekomen productiebudget direct opeisbaar, verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Loveland verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Loveland om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair tot in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

 

 

Artikel 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, ook al leiden deze uiteindelijk niet tot het vervaardigen van een film-fotografie-productie, vallen onder het intellectueel eigendomsrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Loveland film & photography, In het geval van inbreuk of misbruik van dit intellectueel eigendomsrecht stelt Loveland film & photography de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

2. Op alle Loveland film & photography- producties rust het auteursrecht. Een Loveland film & photography- productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden

zonder toestemming van Loveland film & photography. Het is mogelijk auteursrechten eenmalig af te kopen.

3. Loveland film & photography behoudt zich ten alle tijde het recht voor om producties voor eigen pr in te blijven zetten.

4. Loveland film & photography behoudt zich nadrukkelijk het eigendom van de filmproductie voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen.

5. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen.

6. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Loveland film & photography gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen, of de opdrachtgever op te dragen deze te wissen / vernietigen. De opdrachtgever dient de terzake door Loveland gemaakte kosten te vergoeden.

7. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde productie willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Loveland film & photography hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

8. Loveland film & photography jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Loveland film & photography uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

 

Artikel 14 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING GESTELDE ZAKEN.

 

-Loveland film & photography zal de door de opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder. Loveland film & photography is evenwel niet aansprakelijk voor de schade.

 

 

Leveringsvoorwaarden Loveland film & photography  2014

bottom of page